Hob Panel Coloured Splashbacks

Showing 1 - 20 of 32 products
Omega GL Mulberry Splashback 1.5x1.2 WTPODSPLASH1200F055
Bushboard omega kitchen splashback in mulberry. High gloss texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: f055.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPODSPLASH1200F055
Omega FA Bluestone Splashback 1.5x1.2 WTPOMFASPLASH1200C118
Bushboard omega kitchen splashback in bluestone. Fa texture: standard matt texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: c118.

Price: £124.96 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMFASPLASH1200C118
Omega FA Neon Splashback 1.5x1.2 WTPOMFASPLASH1200N002
Bushboard omega kitchen splashback in neon. Fa texture: standard matt texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: n002.

Price: £124.96 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMFASPLASH1200N002
Omega LN Blanc Mageve Splashback 1.5x1.2 WTPOMGLSPLASH1200B070
Bushboard omega kitchen splashback in blanc mageve. Linea texture. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: b070.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMGLSPLASH1200B070
Omega GL Florida Splashback 1.5x1.2 WTPOMGLSPLASH1200F001
Bushboard omega kitchen splashback in florida. High gloss texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: f001.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMGLSPLASH1200F001
Omega GL Lime Splashback 1.5x1.2 WTPOMGLSPLASH1200P092
Bushboard omega kitchen splashback in lime. High gloss texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 1500mm x 1200mm x 8mm known as a hob panel. Splashback code: p092.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMGLSPLASH1200P092
Omega LN Blanc Mageve Splashback 3x600 WTPOMGLSPLASH600B070
Bushboard omega kitchen splashback in blanc mageve. Linea texture. Size of splashback: 3000mm x 600mm x 8mm known as a midway panel. Splashback code: b070.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMGLSPLASH600B070
Omega GL Florida Splashback 3x600 WTPOMGLSPLASH600F001
Bushboard omega kitchen splashback in florida. High gloss texture. Give your kitchen a splash of colour. Size of splashback: 3000mm x 600mm x 8mm known as a midway panel. Splashback code: f001.

Price: £147.52 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOMGLSPLASH600F001
Options FA Khaki Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200FAK
Bushboard options kitchen splashback in khaki. Fa texture: standard textured splashback. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £113.28 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200FAK
Options GL Espresso Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLE
Bushboard options kitchen splashback in espresso. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLE
Options GL Grenadine Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLG
Bushboard options kitchen splashback in grenadine. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLG
Options GL Havana Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLH
Bushboard options kitchen splashback in havana. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLH
Options GL Lagoon Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLL
Bushboard options kitchen splashback in lagoon. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLL
Options GL Oxygen Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLO
Bushboard options kitchen splashback in oxygen. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLO
Options GL Pure White Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLPW
Bushboard options kitchen splashback in pure white. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLPW
Options GL Stone Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLS
Bushboard options kitchen splashback in stone. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLS
Options GL Steel Blue Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLSB
Bushboard options kitchen splashback in steel blue. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLSB
Options GL Verdigris Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200GLV
Bushboard options kitchen splashback in verdigris. Gloss texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £129.76 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200GLV
Options Brushed Aluminium Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200MBA
Bushboard options kitchen splashback in brushed aluminium. Metal texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £153.28 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200MBA
Options Brushed Copper Splashback 1.5x1.2 WTPOPSPLASH15001200MBC
Bushboard options kitchen splashback in brushed copper. Metal texture. Size of splashback is 1500mm x 1200mm x 8mm. This can be used above a hob. Known as a hob panel.

Price: £153.28 - Exc. VAT - Web Exclusive Pricing
Code: WTPOPSPLASH15001200MBC